Bloghttp://bjel.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskTichá a Kôprová dolina - lakmusový papierik zdravého rozumu (bjel)Tento týždeň v utorok (19. novembra 2013) uplynulo deväť rokov, ako nám tatranská víchrica „Alžbetka“ navštívila Tatry. Zanechala nám po sebe pamiatku, veľa práce, veľa na premýšľanie. Možno i niečo na skúšku charakteru, zdravého rozumu, zmyslu pre cit k lesu a prírode. 19. november 2004 bol neraz označený ako stav katastrofy pre Tatry a slovenskú prírodu. Bola „Alžbetka“ naozaj katastrofou pre Tatry? Bolo napísané už veľa článkov na túto tému, na Tatry, na Tatranský národný park. Osobitnou kapitolou sa stali prírodné rezervácie Tichá a Kôprová dolina. Doliny, ktoré by mali všetkých spájať (lesníkov, ochranárov, i normálnych ľudí) a predsa rozdeľujú. Ešte jeden nie profesionálny a nie odborný článok na túto tému hádam nezaškodí.Thu, 21 Nov 2013 17:39:06 +0100https://bjel.blog.sme.sk/c/342764/Ticha-a-Koprova-dolina-lakmusovy-papierik-zdraveho-rozumu.html?ref=rssKrása dnešných dní (bjel)Fotoreportáž z botanickej záhrady v Košiciach pri príležitosti výstavy orchideí - skvostov z ríše rastlín. Trochu exotiky a "tropického tepla" na sklonku slovenskej zimy.Thu, 21 Feb 2013 11:34:53 +0100https://bjel.blog.sme.sk/c/321444/Krasa-dnesnych-dni.html?ref=rssPríroda Slovenska 2012 (bjel)Fotoreportáž z prírody Slovenska 2012. Výber fotografií zo slovenskej prírody v časovom slede, ako boli nasnímané. Fotografie nie sú upravované a sú také, ako vyšli z fotoaparátu (okrem poslednej).Mon, 31 Dec 2012 13:11:51 +0100https://bjel.blog.sme.sk/c/317201/Priroda-Slovenska-2012.html?ref=rss"Lebo lykožrút" - časť II. (bjel)Už viac ako pol roka mám napísané pokračovanie článku o lykožrútovi smrekovom „Lebo lykožrút“ - časť II., ktorý je zameraný na problematiku ochrany lesa vzhľadom na vývoj lykožrúta smrekového, pridružené druhy podkôrneho hmyzu, predpisy na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody. Väčšina ľudí považuje takéto články za triviálne, suchopárne, školské, možno amatérske, odpísané, či nič hovoriace. Považujú ich za také nič, čo si môžu nájsť a prečítať hocikde. Prečítať a nájsť možno síce áno, ale rozumejú ľudia naozaj obyčajnej triviálnosti, za ktorou sa skrývajú jednoduché otázky a jednoduché odpovede na všetko? Nie je potrebné zverejniť pôvodný už napísaný článok opierajúci sa o predpisy, legislatívu, stav lesných ekosystémov, biológiu a prirodzené zákonitosti dynamiky populácie lykožrúta smrekového. Je potrebné sa pozrieť na lykožrúta ešte triviálnejšie.Sun, 08 Jan 2012 20:10:20 +0100https://bjel.blog.sme.sk/c/285515/Lebo-lykozrut-cast-II.html?ref=rssZo Slovenskej prírody 2011 (bjel)Výber fotografií zo slovenskej prírody vytvorených v priebehu roku 2011. Fotografie sú zoradené podľa času a priebehu ich nasnímania. Sú spomienkou a pripomenutím si roku, ktorý sa v týchto hodinách pomaly, ale isto končí.Sat, 31 Dec 2011 15:38:59 +0100https://bjel.blog.sme.sk/c/284742/Zo-Slovenskej-prirody-2011.html?ref=rssZ potuliek po Slovensku (bjel)Fotografie zo Slovenska s tématikou prírody, hlavne z oblasti Tatier, Nízkych Tatier, Košickej botanickej záhrady a niečo z kultúry.Sun, 14 Aug 2011 19:18:09 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/273082/Z-potuliek-po-Slovensku.html?ref=rss"Lebo lykožrút" - časť I. (bjel)Skupina hmyzu, chrobákov, podkôrnikovitých zahŕňa na území Slovenska niečo cez 100 druhov. Predstavujú skupinu malých chrobákov v rozmedzí od 0,8 mm do 9 mm. Ich vývoj sa viaže na ihličnaté i listnaté dreviny. Spravidla sa vyvíjajú pod kôrou v lyku, v dreve, prípadne i v plodoch drevín. Predstavujú viac rodov, do ktorých patria viaceré rody druhov lykožrútov, lykokazov, kôrnikov, drvinárikov, podkôrnikov, drevokazov. Všeobecne a triviálne sa im tiež hovorí kôrovce, podkôrniky, či podkôrny hmyz. Do podkôrneho hmyzu však patria aj iné skupiny hmyzu vyvíjajúce sa pod kôrou drevín. Najznámejšie z podkôrnikov sú lykožrúty. Lykožrúty tvorí viac rodov s viacerými druhmi žijúcimi a vyvíjajúcimi sa hlavne na ihličnatých drevinách, menej na drevinách listnatých. Z rodov lykožrútov je najvýznamnejší rod Ips so svojím najznámejším predstaviteľom lykožrútom smrekovým.Fri, 20 May 2011 16:55:05 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/265746/Lebo-lykozrut-cast-I.html?ref=rssČo život priniesol - výber fotografií (bjel)Výber fotografií z rôznych oblastí života, z prírody, zo sveta rastlinnej a živočíšnej ríše a ešte niečo mimo planétu Zem.Thu, 05 May 2011 13:45:00 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/264313/Co-zivot-priniesol-vyber-fotografii.html?ref=rssLesníctvo a kategorizácia lesov (bjel)Lesy ako zložka prírodného a životného prostredia zastupujú rôzne lesné ekosystémy na rôznych stanovištiach, s rozmanitými prírodnými a inými podmienkami. Celkový stav, kvalita, zloženie a štruktúra lesov je závislá od prostredia a podmienok, na ktorých les rastie, ktoré dotvárajú a sú pre les určujúce. Kvalita, stav a určujúce podmienky sú dané a závislé od nadmorskej výšky, geografických pomerov, teplotných a vlhkostných pomerov, geologických a pôdnych pomerov, stavom a výškou spodnej vody, vodným režimom, tvarom terénu a celkovým reliéfom, makroklimatickými a mikroklimatickými pomermi, ako aj ďalšími faktormi a činiteľmi prostredia. Každý lesný ekosystém v danom čase na danej lokalite je jedinečný a unikátny.Tue, 26 Apr 2011 19:27:50 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/263489/Lesnictvo-a-kategorizacia-lesov.html?ref=rssLesníctvo a pestovanie lesa (bjel)Medzi najdôležitejšie, základné úlohy a činnosti lesníctva patrí pestovanie lesov. Pestovanie lesa je základom a pilierom lesníctva. Správnym pestovaním lesa je možné docieliť trvaloudržateľné a nepretržité hospodárenie v lesoch a súčasne zachovať produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa. Z prirodzenej podstaty, rôznorodosti prírodných podmienok a stavov jednotlivých lesných porastov, pestovanie lesa si vyžaduje osobitný prístup ku každému lesnému porastu a lesnému ekosystému. V širšom ponímaní pestovanie lesa zahŕňa obnovu a výchovu lesných porastov so zreteľom dosiahnuť lesné ekosystémy so znakmi prírodného, najstabilnejšieho, najodolnejšieho a najproduktívnejšieho lesa s ohľadom na konkrétne stanovištné podmienky.Sat, 09 Apr 2011 08:24:18 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/261796/Lesnictvo-a-pestovanie-lesa.html?ref=rssPríroda Liptova (bjel)Príroda Liptova vo fotografii - z každého rožku trošku. Fotografie s tématikou prírody, krajiny, zo sveta rastlinnej a živočíšnej ríše z oblasti a regiónu Liptova.Sun, 03 Apr 2011 12:28:51 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/261245/Priroda-Liptova.html?ref=rssLesníctvo a ťažba dreva (bjel)Najväčším prejavom, dôkazom odbornosti a umením lesníctva je pestovanie a vychovávanie lesa „sekerou“. Ťažba dreva nie je len „žatvou“ lesa a zberom úrody. Správnou ťažbou sa les i vychováva, chráni, buduje a vytvára sa aj jeho kvalita. Kvalita lesa nespočíva len v produkcii a dosiahnutí čo najkvalitnejšej drevnej hmoty, ale aj v dosiahnutí čo najstabilnejších a najodolnejších lesných ekosystémov. Ťažba dreva spočíva vo vychovávaní lesných porastov výchovnými ťažbami, v obnove lesa obnovnými ťažbami, spracovávaní kalamít rôzneho druhu a rozsahu a mimoriadnymi ťažbami v súvislosti s rôznou inou ľudskou činnosťou a potrebami. Pri ťažbe dreva je dôležitý spôsob ťažby, technologické postupy a procesy, správna načasovanosť, správny výber a intenzita zásahov.Fri, 01 Apr 2011 14:09:52 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/261105/Lesnictvo-a-tazba-dreva.html?ref=rssLesníctvo a ochrana lesa (bjel)Medzi významné oblasti a záujmy lesníctva patrí ochrana lesa. Ochrana lesa je zohľadnená a je i prirodzenou súčasťou bežných lesníckych činností a hospodárskych aktivít v lese. Lesníctvo považuje ochranu lesa za súbor činností zameraných na udržanie a zvyšovanie odolnosti lesov, ich ekologickej stability a funkčnosti. Ochrana lesa zahŕňa aj preventívne opatrenia s cieľom predchádzať poškodzovaniu lesa, ochranné, obranné opatrenia a činnosti pri odstraňovaní následkov a stavov spôsobených škodlivými činiteľmi. Škodlivé činitele v lesoch sú biotické, abiotické a antropogénne. Prejav a pôsobenie škodlivých činiteľov môže byť individuálny, alebo sa môžu prejaviť i vo vzájomnej kombinácii ako spolupôsobiace alebo následne pôsobiace.Sun, 27 Mar 2011 23:07:32 +0200https://bjel.blog.sme.sk/c/260716/Lesnictvo-a-ochrana-lesa.html?ref=rssJednoducho lesníctvo (bjel)Definícia lesníctva pojednáva o lesníctve ako o súhrne teoretických a praktických poznatkov týkajúcich sa lesa a lesného hospodárstva. Je to odvetvie zamerané na pestovanie lesa, ochranu a ošetrovanie lesa, ťažbu dreva, ostatné činnosti a starostlivosť na zabezpečenie a udržanie funkcie lesov. Lesníctvo zahŕňa produkčné a mimoprodukčné funkcie spojené s lesom, ktorých hlavnou podmienkou je prítomnosť lesa na lesných pozemkoch (ak to prírodné a iné podmienky dovolia a umožňujú). Vzhľadom na rôznorodosť prírodných podmienok a ľudskej činnosti, stav lesa, lesných porastov a ekosystémov je mnohotvárny a rôznorodý. Lesníctvo považuje les za zložku životného prostredia, za prírodné bohatstvo s nenahraditeľným významom a funkciou.Fri, 11 Mar 2011 11:22:03 +0100https://bjel.blog.sme.sk/c/259143/Jednoducho-lesnictvo.html?ref=rss