Lesníctvo a kategorizácia lesov

Autor: Dalimír Bjel | 26.4.2011 o 19:27 | (upravené 26.4.2011 o 19:55) Karma článku: 4,54 | Prečítané:  1553x

Lesy ako zložka prírodného a životného prostredia zastupujú rôzne lesné ekosystémy na rôznych stanovištiach, s rozmanitými prírodnými a inými podmienkami. Celkový stav, kvalita, zloženie a štruktúra lesov je závislá od prostredia a podmienok, na ktorých les rastie, ktoré dotvárajú a sú pre les určujúce. Kvalita, stav a určujúce podmienky sú dané a závislé od nadmorskej výšky, geografických pomerov, teplotných a vlhkostných pomerov, geologických a pôdnych pomerov, stavom a výškou spodnej vody, vodným režimom, tvarom terénu a celkovým reliéfom, makroklimatickými a mikroklimatickými pomermi, ako aj ďalšími faktormi a činiteľmi prostredia. Každý lesný ekosystém v danom čase na danej lokalite je jedinečný a unikátny.

 

Západné TatryVýznam, funkcia a poslanie lesov závisí od prostredia, stavu lesa i dostupnosti, na ktorých je les prítomný. Rozmanité prírodné a stanovištné podmienky jednotlivých ekosystémov lesa sú určujúce i pre človeka, pre možnosť využitia lesov z dlhodobého hľadiska so zachovaním a zohľadnením ich produkčných a mimoprodukčných funkcií. Lesy majú pre človeka i historicky, celospoločenský, kultúrny, vedecký, prírodný a prírodnoochranný význam. Každý les a lesný ekosystém si vyžaduje špecifický prístup. K lesom pristupuje diferencovane i lesníctvo a lesné hospodárstvo. Pre špecifické podmienky jednotlivých lesných ekosystémov a limitujúcu možnosť ich využitia, z dôvodu zachovania funkcií lesa i osobitných požiadaviek človeka, pristupuje lesníctvo ku každému lesu a lesnému porastu osobitne. Podľa funkčnosti, významu a využitia lesov, lesníctvo kategorizuje lesy na lesy hospodárske, ochranné lesy a lesy osobitného určenia.

JedlinyZ pohľadu produkčných funkcií lesov, hlavne z dôvodu produkcie drevnej hmoty pre rôzne odvetvia drevárskeho a iného priemyslu, sú dôležité hospodárske lesy. Hospodárske lesy sú spravidla lesy na najkvalitnejších a najprodukčnejších lesných pôdach a v dostupnejších terénnych podmienkach. Ich hlavnou úlohou, účelom a poslaním je produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom zabezpečovaní mimo- produkčných funkcií lesov. Účelom hospodárskych lesov nie je len produkcia drevnej hmoty a ostatných produktov lesa v súvislosti s lesným hospodárstvom a náväznými odvetviami hospodárstva, ale i zabezpečovanie ekologických funkcií lesa, klimatickej funkcie, prírodnoochrannej funkcie, kultúrnych a ostatných celospoločenských funkcií lesov. Hospodárske lesy majú za účel i ochranu pôd a vody.

Pod Veľkým bokomLesy a lesné ekosystémy na nepriaznivých, extrémnych a špecifických stanovištiach sú vyhlasované za ochranné lesy. Hlavným účelom a úlohou týchto lesov nie sú produkčné funkcie, ale funkcie mimoprodukčné - ochranné. Funkčné zameranie týchto lesov vyplýva prevažne z prírodných podmienok, na ktorých je ochranný les prítomný. Hospodárske aktivity v ochranných lesoch sú podmienené a musí sa v nich hospodáriť tak, aby plnili účel, na ktorý boli vyhlásené. Ochranné lesy sú najčastejšie lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach. Ide o lesy na strmých a exponovaných svahoch, na extrémnych vápencových a iných karbonátových stanovištiach, lesy na extrémne kyslých pôdach, na pôdach podmáčaných, prípadne na pôdach kamenitých, sutinovitých a sutinách. K ochranným lesom na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach patria i luhy a horské luhy. Ďalšou kategóriou ochranných lesov sú vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie. Sú to hlavne vysokohorské smrečiny. Sú tvorené prevažne smrekom. Drevinové zloženie vysokohorských smrečín dopĺňa i borovica limba, smrekovec, prípadne ostatné ihličnaté a listnaté dreviny a kry prispôsobené na rast v týchto podmienkach. Z listnáčov sa najčastejšie vo vysokohorských smrečinách vyskytuje jarabina vtáčia. Osobitným typom ochranných vysokohorských lesov sú vrcholové bučiny. V týchto lesoch je dominantné zastúpenie buka. V niektorých porastoch je buk sprevádzaný i smrekom a jedľou bielou. Ochranné vysokohorské lesy pod hornou hranicou stromovej vegetácie prirodzene prechádzajú a naväzujú na ochranné lesy nad hornou hranicou stromovej vegetácie s prevládajúcim zastúpením borovice kosodreviny. Kosodrevinu v týchto podmienkach môže sprevádzať i smrek, borovica limba, alebo iné ihličnaté a listnaté dreviny, hlavne krovitého charakteru. Poslednou kategóriou ochranných lesov sú ostatné lesy s prevažujúcou funkciou ochrany pôdy. Sú to spravidla lesy na zdegradovaných stanovištiach, výmoly, stanovištia po rôznych zosuvoch, zamokrené pôdy, ochranné lesné pásy, vetrolamy a ostatné lokality vyžadujúce zvýšenú ochranu.

MuránskaOsobitnou kategóriou lesa sú lesy osobitného určenia. Lesy osobitného určenia sú vyhlasované prevažne z dôvodu špecifických potrieb a účelu spoločnosti. Na zabezpečenie ich osobitného štatútu a poslania, oproti bežnému využívaniu a obhospodarovaniu, si vyžadujú osobitný režim hospodárenia a celkový prístup. K lesom s osobitným režimom hospodárenia a k lesom osobitného určenia patria lesy v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kúpeľné lesy, rekreačné lesy so zdravotným a kultúrnym významom (vrátane lesov označovaných ako „zóna ticha“), poľovnícke lesy v uznaných zverníkoch a samostatných bažantniciach, lesy na zachovanie genetických zdrojov (hlavne lesných drevín - génové základne), lesy určené na lesnícky výskum a lesnícku výučbu a vojenské lesy, nevyhnutné pre potreby obrany štátu. K lesom vyžadujúcim osobitný režim hospodárenia, k lesom osobitného určenia, patria aj chránené lesy. Chránené lesy sú lesy chránených území. Patria k nim i lesy s významnými biotopmi a lesy s výskytom vzácnych a chránených živočíchov a rastlín. Súčasťou chránených území sú i lesy ochranné.

Lesníctvo zahŕňa a zohľadňuje všetky potreby a požiadavky spoločnosti, rešpektujúc potreby a zákonitosti prírody. Zohľadňuje potreby človeka, potreby a možnosti lesa. K správnejšiemu prístupu človeka k lesom prispieva i rozdelenie, zaradenie a kategorizácia lesov.

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.


Už ste čítali?